International MOS-AK Workshop , XiAn, China August 11-13, 2021

CommitteesAdvisory Committee:

Yue Hao,  XiDian University

Jose Pedro, T-MTT Editor

Yogesh  Chauhan, T-ED Editor


Technical Program Committee  (random order):

Bertrand Ardouin, Serma Group

Fujiang Lin, USTC

Franz Sischka ,Sisconsult

Hongtao Xu, Fudan University 

Jianjun Gao, ECNU

Kai Kang, UESTC

KaiKai Xu, UESTC

Lingling Sun,  HangZhou Dianzi University

Mansun Chan, HKUST

Ruimin Xu UESTC

Shujun Cai  CETC 13

Sadayuki Yoshitomi, Toshiba

Tangsheng Chen, CETC 55

Xiaohua Ma, Xidian University

Xing Zhou, NTU, Singapore

Yan Wang, Tsinghua University

Ling Yang, Xidian University

Organizing Committee:

General  Chairs:

Xiaohua Ma, Xidian University

Xuefeng Zheng, Xidian University

Wladek Grabinski, MOS-AK

International R&D Adviser :

Min Zhang, XMOD  

Finance Chair:

Qing Zhu, Xidian University

Tutorial Chairs:

Yuehang Xu,  UESTC

Yang Lu, Xidian  University

Publication Chairs:

Wladek Grabinski, MOS-AK

Yuehang Xu, UESTC 

Awards Committee Chairs:

Yongxin Guo, NUS

Jun Liu , Hangzhou Dianzi University 

Sponsorship Chair:

Yingzhe Wang,  Xidian University

Exhibition Chairs:

Mei Wu, Xidian University

Kai Lv, SIMIT

Local Arrangements Chair:

JieJie Zhu, Xidian University

Publicity:

Min Xie, Xidian University

Workshop Secretary:

Meng Zhang

Mobile:  13619295980

Email:zhangmeng@mail.xidian.edu.cn