International MOS-AK Workshop , Beijing, China June 14-16, 2018

CommitteesHonorary Committee

Yan Wang, Tsinghua University


Advisory Committee

Yuhua Cheng, PKU


Technical Program Committee

Yan Wang, Tsinghua University

Linlin Sun, Hangzhou Dianzi University

FuJiang, Lin, USTC

Mansun Chan, HKUST

Xing Zhou, NTU, Singapore

Christian Enz, EPFL

Bertrand Ardouin, XMOD

Franz Sischka    Sisconsult

Sadayuki Yoshitomi, Toshiba

Ehrenfried Seebacher, AMS

Gilson I Wirth; UFRGS; Brazil

Pekka Ojala, Exar Corporation


Organizing Committee

General Co-Chairs:

Yan Wang, Tsinghua University  

Wladek Grabinski, MOS-AK

International R&D Adviser 

Min Zhang, XMOD Technologies

Finance Chair:

Li Zhang, Tsinghua University

Tutorial Chair:

Jun Liu, Hangzhou Dianzi University 

Publication Chair

Wladek Grabinski, MOS-AK

Awards Committee Chair:

Zhiping Yu, Stanford U

Sponsorship Chair:

Li Zhang, Tsinghua University

Min Zhang, XMOD

Exhibition Chair:

Jin Chen, SIMIT

Kai Lv, NUS

Local Arrangements Chair:

Wenfei Hu, Tsinghua University

Publicity:

Sen Yin,  Tsinghua  University

Workshop Secretary:

Li Zhang

office: 010-62771733; mobile: 13801302877

Email:  zhangli95@tsinghua.edu.cn