International MOS-AK Workshop , Chengdu, China June 20-22, 2019

CommitteesAdvisory Committee:

Yue Hao,  Xidian University

Jose Pedro, T-MTT Editor

Yogesh  Chauhan, T-ED Editor


Technical Program Committee  (alphabetical order):

Bertrand Ardouin, Serma Group

Fujiang Lin, USTC

Franz Sischka ,Sisconsult

Hongtao Xu, Fudan University 

Jianjun Gao, ECNU

Kai Kang, UESTC

Kaikai Xu, UESTC

Lingling Sun,  HangZhou Dianzi University

Mansun Chan, HKUST

Ruimin Xu UESTC

Shujun Cai  CETC 13

Sadayuki Yoshitomi, Toshiba

Tangsheng Chen, CETC 55

Xiaohua Ma, Xidian University

Xing Zhou, NTU, Singapore

Yan Wang, Tsinghua University

Organizing Committee:

General  Chairs:

Yuhang Xu, UESTC

Wladek Grabinski, MOS-AK

International R&D Adviser :

Min Zhang, XMOD  

Finance Chair:

Bin Kong, UESTC

Tutorial Chair:

Jun Liu, Hangzhou DianZi University

Yang Liu, UESTC 

Publication Chair:

Wladek Grabinski, MOS-AK

Awards Committee Chair:

Yongxin Guo, NUS

Sponsorship Chair:

Yajun Zhan UESTC

Exhibition Chair:

Yunqiu Wu, UESTC

Local Arrangements Chair:

Bo Yan, UESTC

Publicity:

Chengxi Zhao, UESTC

Workshop Secretary:

Yuan Yao

Mobile:  13086679508

Email:yyuan@std.uestc.edu.cn