International MOS-AK Workshop , HangZhou, China June 29-30, 2017

CommitteesHonorary Committee

LingLing Sun, HangZhou Dianzi University


Advisory Committee

George Ponchak, T-MTT Editor

Yuhua Cheng, PKU


Technical Program Committee

Yan Wang, Tsinghua

FuJiang, Lin, USTC

Mansun Chan, HKUST

Xing Zhou, NTU, Singapore

Christian Enz, EPFL

Bertrand Ardouin, XMOD

Franz Sischka    Sisconsult

Sadayuki Yoshitomi, Toshiba

A.B. Bhattacharyya, JIIT India

Alexander Petr, XFab,

Ehrenfried Seebacher, AMS

Gilson I Wirth; UFRGS; Brazil

Pekka Ojala, Exar Corporation


Organizing Committee

General Co-Chairs:

LiuJun, Hangzhou Dianzi University

Wladek Grabinski, MOS-AK

International R&D Adviser 

Min Zhang, XMOD Technologies

Finance Chair:

ZhanFei Chen, Wenyong Zhou, Hangzhou Dianzi University

Publication Chair

Wladek Grabinski, MOS-AK

Awards Committee Chair:

Zhiping Yu, Stanford U

Sponsorship Chair:

Lv Kai, Hangzhou Dianzi University

Min Zhang, XMOD

Exhibition Chair:

Jing Chen, SIMIT

Local Arrangements Chair:

ZhanFei Chen, Wenyong Zhou, HangZhou DianZi University

Publicity:

Jun Liu,  Hangzhou Dianzi University

Workshop Secretary:

Dr. Lv Kai

mobile: +86 18616003766

Email:  lvkai@hdu.edu.cn